[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เจ้าของผลงาน : นายวันเผด็จ มีชัย
จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 12555    จำนวนการดาวน์โหลด : 39536 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงานทางวิชาการ       การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
ชื่อผู้เสนอผลงาน                นายวันเผด็จ  มีชัย
 
สถานศึกษา                          โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 
ปีที่จัดทำผลงาน                  2559
                                         

บทคัดย่อ

 
                         การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน
เปรมติณสูลานนท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนำเข้า
3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต โดยใช้หลักการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวน ทั้งสิ้น 559 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย
แบบประเมิน และแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
  ผลการประเมินโครงการ พบว่า
 
                               1.  ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  โดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ  1) นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียงสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน   2) หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน  3) การดำเนินการโครงการเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และชุมชน
                                2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครู  เกี่ยวกับความเพียงพอด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ  1) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ 2) งบประมาณที่ใช้จ่ายและสนับสนุนมีความเหมาะสมในการดำเนินงานของโครงการ   3) อาคารสถานที่ในโรงเรียนมีความเหมาะสม เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ
                               3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครู เกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติงานด้านกระบวนการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ  1) มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการ อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติได้   2) มีการประชุมปรึกษาหารือและชี้แจงรายละเอียดของระบบ
การดำเนินงานโครงการ   3) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท
                               4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
                                  4.1  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงลำดับความคิดเห็น
3 อันดับแรก คือ  1) ห้องปฏิบัติการแต่ละประเภทมีความพร้อมและเหมาะสมที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้และให้บริการ  2) มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3) การปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบและโครงสร้างที่กำหนด
                                  4.2  ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ในโครงการ โดยภาพรวม พบว่า  อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ  1) นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้แหล่งเรียนรู้  2) นักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักว่าแหล่งเรียนรู้ เป็นหัวใจสำคัญของ
การเรียนรู้  3) นักเรียนสามารถนำทักษะศึกษาค้นคว้า แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆได้
                                   4.3  ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ  1) โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนตรงตามความต้องการของนักเรียน  2) โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้แหล่งเรียนรู้  3)โรงเรียนเสริมสร้างระเบียบ วินัย คุณธรรม ในการใช้และรักษาแหล่งเรียนรู้
                                    4.4  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ  1) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน   2) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   3) โรงเรียนจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
 


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนทางการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 27/ส.ค./2562
      ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง วัยรุ่นกับเพศสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเปรม ติณสูลานนท์ นายสมพล ถิ่นสาโรง 22/ม.ค./2562
      การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/พ.ย./2560
      การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 6/มี.ค./2560ความคิดเห็นที่ 1 ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 11:09:21
  ข้อความ :

     สนใจจะดาวน์โหลด การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเปรมติณสุลานนท์ คะ แต่ดาวน์โหลดไม่ได้


โดย : kpoopeh@yahoo.com    ไอพี : 180.180.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ prasitd23@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5

https://www.facebook.com/Kru.Prasit.Dee
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5